Krótki przewodnik po zawodach prawniczych

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Zawód radcy prawnego (podobnie jak zawód adwokata) polega na świadczeniu pomocy prawnej, tj. w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Radcowie prawni, w odróżnieniu od adwokatów, nie mogą jednak występować w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i częściowo w sprawach karnych. W sprawach karnych radcowie mogą bowiem występować tylko jako pełnomocnicy instytucji państwowych lub społecznych albo przedsiębiorców jeżeli te podmioty są oskarżycielami posiłkowymi lub powodami cywilnymi. Radcowie mogą także występować w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w charakterze pełnomocnika interwenienta i podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej.

Zawód doradcy podatkowego polega na udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, prowadzeniu (lub udzielaniu pomocy w prowadzeniu) ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz na sporządzaniu (lub udzielaniu pomocy przy sporządzaniu) zeznań i deklaracji podatkowych.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Ustawa prawo o notariacie wyszczególnia następujące rodzaje czynności notarialnych: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie poświadczeń, doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów oraz sporządzanie innych czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Ustawa o rzecznikach patentowych definiuje sprawy własności przemysłowej jako:

  1. uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także do znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych,
  2. zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie przedmiotów, o których mowa w pkt 1.

 

Regulaminy i cenniki