KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Michał Drobnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
  WEB WORLD - MICHAŁ DROBNIK, adres: ul. Ks. Walentego Śmigielskiego, nr 4C, lok. 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski woj. wielkopolskie.
  Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na wyżej wskazany adres lub na adres e-mail: kontakt@web-world.pl lub telefonując pod numer: +48 698 010 112
  Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
  Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.
 2. Źródło danych
  Dane osobowe mogą być udostępnione przez osobę, której dane dotyczą lub przez osobę, która dokonała rejestracji Kancelarii w Katalogu PomocPrawna.INFO.
 3. Odbiorcy danych i podmioty którym przetwarzanie powierzono
  Katalog PomocPrawna.INFO jest udostępniany w kilkudziesięciu domenach internetowych, dzięki czemu dane zarejestrowanych osób i kancelarii są bardzo dobrze „widoczne" w sieci. Nazwy domen internetowych pod którymi udostępniany jest Katalog PomocPrawna.INFO zostały wybrane w taki sposób, aby budować skojarzenia z usługą katalogową obejmującą informacje o usługach prawniczych (np.: www.prawnicy.info, www.kancelarie.info, www.notariusz.info, www.adwokaci.info, www.radcowieprawni.info), domeny są odpowiednio powiązane z katalogiem. Sprzyja to częstemu indeksowaniu zawartości Katalogu PomocPrawna.INFO przez wyszukiwarki internetowe oraz wysokiemu plasowaniu danych zawartych w Katalogu w wynikach wyszukiwarek.
  Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom, z którymi Administrator zawrze umowę powierzenia danych osobowych np. biuru księgowo-rachunkowemu, kancelarii prawnej, firmie hostingowej.
 4. Cele i podstawy przetwarzania
  Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
  a) w celu wykonania umowy o rejestrację w Katalogu PomocPrawna.INFO (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) w celach analitycznych dotyczących pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej Administratora) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Okres przechowywania danych
  1. Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy o rejestrację w Katalogu PomocPrawna.INFO będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy o rejestrację w Katalogu PomocPrawna.INFO oraz przez okres przedawnienia, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Przez taki sam okres będą przetwarzane Państwa dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
  2. Dane przetwarzane w celach analitycznych będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy o rejestrację w Katalogu PomocPrawna.INFO albo do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały – w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze.
 6. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – w granicach art. 15 RODO;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych - w granicach art. 16 RODO;
  c) prawo do żądania usunięcia danych - w granicach art. 17 RODO,
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych - w granicach art. 18 RODO;
  e) prawo do przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w granicach art. 20 RODO;
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach analitycznych w granicach art. 21 RODO;
  g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o rejestrację w Katalogu PomocPrawna.INFO.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informacje, które gromadzę w związku z korzystaniem przez Państwa z moich usług nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Regulaminy i cenniki