Kancelaria

SOKOŁOWSKI I PARTNERZY ADWOKACI-RADCY PRAWNI-SPÓŁKA PARTNERSKA

Siedziba główna

Charakterystyka kancelarii
Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in.w zakresie: I. PRAWO CYWILNE: 1. Negocjacje, opracowywanie oraz opiniowanie wszelkich umów obrotu prawnego, a w tym: - umów obrotu rzeczami (umowy sprzedaży, dostawy, zamiany, leasingu itp.); - umów świadczenia usług (umowy zlecenia, o dzieło itp.). - umów korzystania z rzeczy (umów najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.) - umów finansowania działalności (umowy pożyczki, cesje wierzytelności, przejęcie długu itp.); 2. Postępowania o odszkodowanie z tytułu WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH oraz BŁĘDÓW MEDYCZNYCH. II. OBSŁUGA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI: 1. Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz obsługa transakcji związanych z nieruchomościami; doradztwo i przygotowanie projektów umów w transakcjach nabywania i zbywania nieruchomości (przeniesienie prawa własności, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym); umowy najmu i dzierżawy nieruchomości; umowy ustanowienia odrębnego prawa własności lokalu, umowy użyczenia nieruchomości, darowizny, umowy ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, hipoteka). 2. Postępowania o zwrot utraconych nieruchomości przez byłych właścicieli. 3. Postępowania o stwierdzenie praw do SPADKU i o dział spadku; 4. Postępowania przed sądami wieczysto-księgowymi (zmiana właściciela, podział nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustanowienie lub wykreślenie hipoteki. III. PRAWO HANDLOWE: 1. Obsługa prawna procesów tworzenia, łączenia, przekształcania oraz LIKWIDACJI, UPADŁOŚCI oraz postępowań UKŁADOWYCH spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz fundacji 2. Organizacja zgromadzeń wspólników i posiedzeń organów spółki. 3. Analiza i porządkowanie stanu prawnego w spółkach handlowych i przedsiębiorstwach. 4. Przygotowanie umów dotyczących transakcji nabycia akcji, udziałów, całego przedsiębiorstwa lub wyodrębnionych części majątku. IV. PRAWO ADMINISTRACYJNE: 1. Postępowania administracyjne w zakresie całego procesu budowlanego, w tym w postępowaniach o zgodność inwestycji z planem przestrzennego zagospodarowania terenu, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a także stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego, wywłaszczania nieruchomości. 2. Postępowania o immisje hałasu, spalin i innych nieczystości. 3. Postępowania CELNE I PODATKOWE tak na etapie analizy skutków celno-podatkowych prowadzonych przedsięwzięć, optymalizowania obciążeń podatkowych jak i reprezentacji klienta w postępowaniach zainicjowanych w wyniku kontroli celnej i podatkowej. 4. Postępowania o uzyskanie zezwoleń DEWIZOWYCH. Kancelaria zapewnia ZASTĘPSTWO PROCESOWE przed sądami i organami administracyjnymi wszystkich instancji. Z wieloma klientami Kancelaria stale współpracuje i w ramach pomocy prawnej prowadzi STAŁĄ OBSŁUGĘ przedsiebiorców. Kancelaria współpracuje z firmą konsultingową przygotowując wspólnie analizy ekonomiczno-prawne przedsiębiorstw oraz przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorców, jak również prowadząc zamknięte SZKOLENIA dla pracowników przedsiębiorstw w zakresie : - systemu zabezpieczeń i windykacji wierzytelności, - rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej i gwarancji jakości, - prawnych aspektów sprzedaży, - kodeksu spółek handlowych, Szkolenia te prowadzone były m.in. w firmach: Firma Oponiarska DĘBICA Sp. z o.o. w Dębicy, ZEORK Sp. z o.o. w Radomiu, Sanofi Syntelabo Sp. z o.o. w Rzeszowie. [b] [/b][b] [/b][b] [/b][b] [/b][b] [/b][i] [/i][i] [/i][b] [/b]
 • Specjalizacje
  1. PRAWO ADMINISTRACYJNE
  2. PRAWO CYWILNE
  3. PRAWO GOSPODARCZE
  4. PRAWO UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH
  5. ZABEZPIECZANIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 • Języki obce
  1. angielski
Zespół kancelarii
 • Krzysztof Sokołowski
  Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in.w zakresie: I. PRAWO CYWILNE: 1. Negocjacje, opracowywanie oraz opiniowanie wszelkich umów obrotu prawnego, a w tym: - umów obrotu rzeczami (umowy sprzedaży, dostawy, zamiany, leasingu itp.); - umów świadczenia usług (umowy zlecenia, o dzieło itp.). - umów korzystania z rzeczy (umów najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.) - umów finansowania działalności (umowy pożyczki, cesje wierzytelności, przejęcie długu itp.); 2. Postępowania o odszkodowanie z tytułu WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH oraz BŁĘDÓW MEDYCZNYCH. II. OBSŁUGA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI: 1. Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz obsługa transakcji związanych z nieruchomościami; doradztwo i przygotowanie projektów umów w transakcjach nabywania i zbywania nieruchomości (przeniesienie prawa własności, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym); umowy najmu i dzierżawy nieruchomości; umowy ustanowienia odrębnego prawa własności lokalu, umowy użyczenia nier

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z kancelarią

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu zapytanie.

Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego.
Wysyłanie zgłoszenia zakończyło się powodzeniem.