ZASADY REJESTRACJI

REGULAMIN KATALOGU POMOCPRAWNA.INFO

Regulamin Katalogu PomocPrawna.INFO stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 1. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin Katalogu PomocPrawna.INFO.
Katalog PomocPrawna.INFO – prowadzona przez Operatora baza danych zawierająca informacje o Kancelariach.
Kancelaria – osoba lub spółka osób zajmujących się w ramach prowadzonej działalności i na podstawie wymaganych uprawnień: usługowym świadczeniem pomocy prawnej, doradztwem podatkowym, dokonywaniem czynności notarialnych lub świadczeniem pomocy w sprawach własności przemysłowej, której dane zostały zarejestrowane w Katalogu PomocPrawna.INFO.
Operator – WEB WORLD, ul. Śmigielskiego 4c/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6222619364, REGON 301470543
Konto Kancelarii –  dostępny za pośrednictwem Internetu panel administracyjny umożliwiający Kancelarii zarządzanie danymi Kancelarii zarejestrowanymi w Katalogu PomocPrawna.INFO.
Abonament – pobierana z góry opłata roczna z tytułu Udostępnienia danych Kancelarii w Katalogu PomocPrawna.INFO i korzystania z Pakietu Premium, w wysokości zgodnej z cennikiem usług Katalogu PomocPrawna.INFO.
Rejestracja w Katalogu PomocPrawna.INFO – dokonanie przez Kancelarię (za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób) zgłoszenia danych Kancelarii do Katalogu PomocPrawna.INFO.
Udostępnienie danych Kancelarii – dokonywane przez Operatora upublicznienie danych Kancelarii w Katalogu PomocPrawna.INFO.
Umowa – zawierana pomiędzy Operatorem i Kancelarią umowa o Rejestrację w Katalogu PomocPrawna.INFO.
Użytkownik – użytkownik Internetu wyszukujący informacje w Katalogu PomocPrawna.INFO.


§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Operator prowadzi Katalog PomocPrawna.INFO. Celem Katalogu PomocPrawna.INFO jest informowanie o działalności prowadzonej przez Kancelarie. Katalog PomocPrawna.INFO nie ma charakteru reklamowego.
 2. Za wyjątkiem danych zastrzeżonych (takich jak numer identyfikacji podatkowej Kancelarii), zawartość Katalogu PomocPrawna.INFO jest publicznie i nieodpłatnie udostępniana Użytkownikom na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora lub serwisów internetowych należących do podmiotów współpracujących z Operatorem.
 3. Dokonując Rejestracji w Katalogu PomocPrawna.INFO, Kancelaria oświadcza, że zapoznała się i zgadza się na postanowienia zawarte w Regulaminie oraz oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie Użytkownikom rejestrowanych danych.

§ 3. UMOWA O REJESTRACJĘ W KATALOGU POMOCPRAWNA.INFO

 1. Udostępnienie danych Kancelarii oznacza zawarcie Umowy pomiędzy Operatorem i Kancelarią. Umowa jest zawierana na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie Umowy może zostać potwierdzone przez strony w formie pisemnej.
 2. Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do utrzymywania danych Kancelarii w Katalogu PomocPrawna.INFO w czasie jej trwania, a Kancelaria zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania tych informacji jeżeli ulegną one zmianie. Ponadto Kancelaria korzystająca z Pakietu Premium zobowiązuje się do terminowego opłacania Abonamentu.
 3. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Operator nie sprawuje kontroli nad treścią danych rejestrowanych przez Kancelarie. W przypadku jednak uzyskania wiarygodnej informacji o braku posiadania czynnych uprawnień zawodowych albo o bezprawnym charakterze udostępnianych danych lub związanej z nimi działalności, Operator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego zablokowania dostępności dla Użytkowników danych Kancelarii w Katalogu PomocPrawna.INFO.

 § 4. OPŁATY

 1. Udostępnienie danych Kancelarii w Katalogu PomocPrawna.INFO jest bezpłatne (Pakiet Podstawowy) lub odpłatne (Pakiet Premium) – w zależności od pakietu wybranego przez Kancelarię.
 2. Kancelaria korzystający z Pakietu Premium opłaca Abonament w okresach rocznych, za każdy rok z góry. Wysokość Abonamentu określa cennik usług Katalogu PomocPrawna.INFO.
 3. Kancelaria opłaca Abonament na podstawie faktury VAT, którą Operator wystawia i przesyła Kancelarii po Udostępnieniu danych w Katalogu PomocPrawna.INFO oraz następnie na początku każdego rocznego okresu obowiązywania Umowy.
 4. Nie opłacenie Abonamentu w terminie upoważnia Operatora do zmiany statusu rejestracji z Pakietu Premium na Pakiet Podstawowy lub całkowitego zablokowania dostępności danych Kancelarii w Katalogu PomocPrawna.INFO.
 5. Abonament podlega zwrotowi tylko w przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora. W takiej sytuacji Operator zwraca abonament w części – z uwzględnieniem okresu czasu Udostępniania danych Kancelarii w Katalogu PomocPrawna.INFO. W przypadku rozwiązania Umowy przez Kancelarię Abonament nie podlega zwrotowi.

 § 5. ZARZĄDZANIE DANYMI

 1. Kancelaria, po zalogowaniu do Konta Kancelarii ma możliwość pełnego zarządzania danymi, tj. możliwość dodawania, modyfikowania, usuwania oraz ukrywania danych Kancelarii.
 2. Dostęp do Konta Kancelarii jest możliwy po podaniu identyfikatora i hasła osoby, która posiada uprawnienia Administratora Konta Kancelarii. Kancelaria zobowiązuje się do utrzymywania w tajemnicy identyfikatorów i odpowiadających im haseł osób, które posiadają uprawnienia Administratorów Konta Kancelarii. Kancelaria ma możliwość samodzielnej zmiany hasła dostępu do Konta Kancelarii.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane w ramach Konta Kancelarii przez osobę nieuprawnioną wskutek udostępnienia jej hasła i identyfikatora Administratora Konta Kancelarii.

§ 6. GWARANCJA JAKOŚCI USŁUG

 1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia sprawności działania Katalogu PomocPrawna.INFO przez 99% czasu w ciągu roku.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub brak dostępu do Katalogu PomocPrawna.INFO i Konta Kancelarii spowodowanych przez przyczyny leżące poza jego kontrolą, w szczególności awarie łącz internetowych krajowych lub międzynarodowych, bądź też awarie innych elementów, których Operator nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Pomoc techniczna jest dostępna w czasie pracy biura Operatora   tj. we wszystkie dni robocze w godzinach pracy biura Operatora. Problemy techniczne można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: operator@pomocprawna.info
 4. Zalogowanie do Konta Kancelarii wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Microsoft Explorer w wersji 7.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej. W przypadku korzystania z innej przeglądarki internetowej lub przeglądarki internetowej w innej wersji niż wyżej wymienione, Operator nie gwarantuje prawidłowego wyświetlania oraz funkcjonowania Konta Kancelarii i Katalogu PomocPrawna.INFO.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje są zgłaszane w formie pisemnej, na adres Operatora: WEB WORLD, ul. Śmigielskiego 4c/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 2. Reklamacja powinna zawierać: a) oznaczenie Kancelarii umożliwiającej jej identyfikację, b) określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, c) datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.
 3. Operator rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Operator zobowiązany jest poinformować Kancelarie o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2014 r.

 

Regulaminy i cenniki